White's Creek Baptist Church Senior choir - kenarmphoto