White's Creek Baptist Church  17 senior choir - kenarmphoto